Aktualitātes

 Tikšanās ar Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrāciju

17.jūnijā gandrīz divdesmit Rīgas apkaimju pārstāvji tikās ar Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrāciju īsti nesaprotama iemesla dēļ. Iespējams, lai šai administrācijai būtu ko atzīmēt – esam uzklausīijuši apkaimju pārstāvjus. Lai nu kā, beidzot ir saņemts arī protokols, kurā ietveros ieteikumus pagaidu administrācija centīšoties virzīt tālāk.

Ar protokolu varat iepazīties šeit.Protokols_apkaimju biedrības_4

 

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

 

Līdz 2021. gada 31. decembrim privātmāju īpašniekiem jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas. Tā kā Trīsciemā decentralizētā kanalizācija nav un tuvākajā laikā nebūs pieejama, tas nozīmē, ka reģistrācija ir jāveic visiem.

Trīsciema biedrība sazinājās ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, kas pārsūtīja informācijas pieprasījumu SIA “Rīgas ūdens”, kurš, savukārt mūs informē par sekojošo:

“.. Trīsciema apkaimē šobrīd nav centralizēto pašteces sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklu, un Trīsciema apkaime nav iekļauta Rīgas notekūdeņu aglomerācijā, tāpēc notekūdeņu novadīšana un attīrīšana šobrīd risināma ar alternatīvām metodēm atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Jaunciema gatvē atrodas DN 250 mm kanalizācijas spiedvads, kas nodrošina Jaunciema sadzīves un ražošanas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu.

Informējam, ka, atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2022.gads, Rīgas centralizēto kanalizācijas tīklu paplašināšana Trīsciemā līdz 2022.gadam nav plānota.

Ņemot vērā, ka centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvei ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, paskaidrojam, ka SIA „Rīgas ūdens” centralizēto kanalizācijas sistēmu paplašināšanu Rīgas notekūdeņu aglomerācijas atsevišķās Rīgas pilsētas apkaimēs, ielās plāno rūpīgi izvērtējot tehniski-ekonomisko pamatojumu, teritorijas attīstības plānu, iedzīvotāju blīvumu, iedzīvotāju gatavību pieslēgt mājsaimniecības pie centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī ES struktūrfondu līdzfinansējuma pieejamību.

Jautājumos par decentralizētām kanalizācijas sistēmām Rīgas pilsētā, nepieciešams vērsties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā”.

Lai piereģistrētu savu kanalizācijas sistēmu, var doties uz Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļu vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru un iesniegt savu iesniegumu klātienē. To var nosūtīt arī pa pastu vai nosūtīt pa e-pastu apc@riga.lv vai dmv@riga.lv, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.  Vairāk informācijas par iesniegšanu šeit

Pielikumā veidlapa, kas iesniedzama sistēmas reģistrēšanai MVD-V4.1.Ap

 

 

22/07/2020

 

 

Trīsciema iedzīvotāju aptaujas par atkritumu šķirošanu rezultāti

Paldies tiem aktīvajiem 13 respondentiem, kuri dalījās ar savu viedokli par atkritumu šķirošanu Trīsciemā. Visas atbildes varat aplūkot šeit:

www.visidati.lv/res/153395909114201/

Kā redzams, iedzīvotāji vēlas kolektīvās šķirošanas vietas, tomēr lielākā daļa nevēlas, lai tas notiku viņu mājas tuvumā. Un tas ir saprotams, jo kārtību un tīrību uzturēt, paļaujoties vien uz citu godaprātu varētu būt liels izaicinājums.

Kā jau minējām iepriekš, pašlaik biedrības plānos nav šādu šķirošanas vietu izveides, tomēr aicinām atkritumus šķirot un nogādāt tos tuvākajos šķirošanas punktos.

Atkritumu šķirošana – kādēļ Trīsciema biedrība to neorganizē?

Šodien saņēmām jautājumu, kas būtu jādara, lai Trīsciemā pie bērnu rotaļu laukuma novietotu atkritumu šķirošanas konteinerus, tādējādi veicinot atkritumu šķirošanas iespējas un iedzīvotāju dalību šajā procesā.

Pateicamies par šo jautājumu, jo tas ir ticis pārrunāts jau vairākas reizes gan biedrības biedru starpā, gan tikšanās laikā ar Rīgas Domes deputātu Bačkura kungu. Īpaši šis jautājums aktualizējās pagājušā gada vasaras beigās, kad bija plānots, ka atkritumu apsaimniekošanu Rīgā pārņems “Tīrīga”. Šis uzņēmums bija paredzējis iespēju, kaimiņiem apvienojoties, nodrošināt atkritumu šķirošanas iespējas. Bet, viss beidzās tā arī nesācies…

Trīsciema biedrības atbilde ir, ka labāk pagaidām ir nedarīt neko, jo biedrībai jau ir neliela atkritumu apsaimniekošanas pieredze. Kad ierīkojām bērnu laukumu, tajā tika uzstādīta miskaste – ar skaisto domu, lai laukums un tā apkārtne kļūtu tīrāka. Diemžēl bija ciematnieki, kuri konteinerā izmeta savus sadzīves atkritumus, kā arī bija cilvēki, kuriem patika kopīgās miskastes saturu izspārdīt pa apkārtni. Saprotams, ka abās situācijās visu vāca biedrības cilvēki, un pēc kāda laika sapratām – miskastes pie laukuma vairs nebūs. Līdzīgi ir ar Lielās Talkas rezultātiem- iedzīvotāji ir iedomājušies, ka vietā, kur tika uz pāris stundām novetoti savāktie atkritumi, pēc tam vienmēr varēs atstāt nolietotās riepas.
Par dalītajiem konteineriem – jā, esam runājuši ar pakalpojuma sniedzējiem un arī ciema iedzīvotājiem. Pirmie paģēr slēdzamu laukumu un biedrības atbildību, lai konteineru saturs netiktu sabojāts ar nepiederošiem atkritumiem, savukārt otrie nevēlas konteinerus līdzās saviem īpašumiem. Pirmo nodrošināt nespēsim, bet otro – nespējam mainīt.
BET! Daudzi ciematnieki jau vairākus gadus individuāli šķiro atkritumus, jo dalītie konteineri ir publiski pieejami pie tuvākajiem veikaliem – Mīlgrāvja Rimi un Jaunciema Maximas (vairāk informācijas – http://www.zalais.lv/lv/kur-izmest/item/392 ). Tik vien tā darba, kā paņem maisiņus un izmest. Varbūt Jūs apmierina arī šāds variants?
Tomēr, lai spētu pamatoti virzīt iedzīvotāju iniciatīvas, kā arī, lai apzinātu atkritumu šķirošanas vēlmes apmēru, aicinām atbildēt uz trim jautājumiem par atkritumu šķirošanas iespējām Trīsciemā:

www.visidati.lv/aptauja/1533959091/

 

 

 

Informācija par apkaimju attīstības projektu konkursa rezultātiem

Trīsciema biedrība 2019.gada maija beigās iesniedza 2 projektus – vienu par Jaunciema gatves uzlabošanas projektēšanu, otru par skatu torņa izveidi Mangaļmuižas parkā. Protams, ka viens no projektiem netika apstiprināts…

Tālāk informācija par projektiem (izraksti no projekta pieteikuma):

Skatu tornis Mangaļmuižas parkā

Biedrība “Trīsciema biedrība” rosina labiekārtot bijušo Mangaļmuižas parku, aicinot Rīgas pašvaldību tur uzstādīt skatu torni un laipu līdz tam. Ainava, kas pavērsies no skaitu torņa ļaus iepazīt Rīgu no vēl neredzēta skatu punkta.

Mangaļmuižas parks atrodas dabas lieguma ”Jaunciems” teritorijā, daļēji – neitrālajā zonā, un daļēji – dabas lieguma zonā. Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” esošajai informācijai, šajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājams biotops „Ozolu meži”, kas iekļauts Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā. 2015.gadā Dabas aizsardzības pārvalde saskaņoja Trīsciema biedrības lūgumu ļaut izvietot informatīvu stendu pie Mangaļmuižas parka. 2015.gadā tas tika izdarīts. Trīsciema iedzīvotāji biedrības tikšanās reizēs vienmēr norāda, ka parku nepieciešams sakopt, jo tas ir piegružots un rada nesakoptu iespaidu, kas kontrastē ar pārējās apkaimes vidi.

Tomēr dabas lieguma noteiktie aizliegumi kavē Trīsciema biedrību veikt šos darbus, un atliek tikai noskatīties, kā parks ieaug atkritumos. Šāda situācija nenotiku, ja parkā tiktu iekārtots infrastruktūras objekts, kura uzturēšana tiktu nodrošināta saskaņā ar līdzīgu objektu uzturēšanas normām. Trīsciema biedŗiba aicinātu iedzīvotājus atbalstīt skatu torņa apkārtnes uzturēšanu kārtībā.. Dabas lieguma “Jaunciems” dabas aizsardzības plānā 2016.-2026.gadam secināts, ka “..Mangaļmuižas parks un plašā pļava ar skatu pār ezeru, ir labs potenciāls vietas attīstībai. Minētajam nolūkam veidojama infrastruktūra ainavas atklāšanai, ierīkojot skatu torni un paaugstinātu taku līdz tam. Ainavu perspektīva iekļautu arī kuģu remonta rūpnīcas, Mīlgrāvja satiksmes pārvada un ostas infrastruktūras savdabīgo ainavu. Teritorija atrodas ainaviski skaistā vietā un ir bagāta ar dabas vērtībām, tāpēc izstrādājot atbilstošu labiekārtošanas projektu, to varētu padarīt pievilcīgu lieguma apmeklētājiem”. Saskaņā ar šo plānu, parkā paredzēts izvietot infostendu, atpūtas vietu un skatu torni. Ņemot vērā, ka viens informatīvais stends jau ir izvietots parka malā, Trīsciema biedrība aicina izveidot laipu 250 metru garuma līdz skatu tornim un skatu torni.

Jaunciema gatves labiekārtošana

Biedrība “Trīsciema biedrība” vēlas uzsākt Jaunciema gatves uzlabošanu, aicinot Rīgas Domi atbalstīt gājēju/velo celiņa izveidošanu, sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanu un gājēju pāreju izveidošanu Jaunciema gatvē no Jaunciema līdz Vecmīlgrāvim.

Jaunciema gatve ir nozīmīga Rīgas Ziemeļu daļas transporta maģistrāle, kuru izmanto sabiedriskais transports, privātās un uzņēmumu automašīnas. Jaunciema gatve ir pilsētas maģistrāle, kas nodrošina satiksmi gan Trīsciema apkaimes iekšienē, gan nodrošina saikni ar citām apkaimēm, Rīgas centrālo daļu un Vidzemes pusi, gan tranzīta plūsmai uz Rīgas rūpnieciskajiem rajoniem. Lai ceļa izmantošana visu patērētāju vajadzībām būtu atbilstoša, tam jābūt kvalitatīvi daudzfunkcionālam.

Pašlaik Jaunciema, Trīsciema, Kalngales, Garciema, Carnikavas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Mangaļsalas iedzīvotāji izmanto privāto transportu nokļūšanai līdz savam galamērķim, kaut gan labprātāk brauktu ar velosipēdiem vai dotos pastaigā. Trīsciems ir apkaime, kas stiepjas apmēram 5 km garumā gar Jaunciema gatves abām pusēm. Trīsciema teritorijā ir 5 sabiedriskā transporta pieturas: Pagrieziens uz Carnikavu, Langa, Līgeri, Niedru iela, Jaunciema gatve 233, pie kurām nav ierīkotas ne nojumes, ne gājēju pārejas. Savukārt Jaunciema teritorijā tādas pietura ir Zundagi, bet Vecmīlgrāvī – Ziemeļblāzma. Jāpiemin, ka gājēju pārvietošanās ir ļoti riskanta gar Jaunciema gatves malu, jo nav ne gājējiem paredzētas ietves, ne drošas, kvalitatīvas ceļa malas.

Pašreizējos Rīgas pilsētas attīstības dokumentos[1] vairākkārt ir uzsvērta nepieciešamība reorganizēt satiksmi Rīgā, par prioritāti izvēloties hierarhiju: gājējs–velobraucējs–sabiedriskais transports–privātais transports. Gājēju/velobraucēju celiņu attīstība līdzsvaro satiksmes infrastruktūru un organizāciju un veicina veselības preventīvu aprūpi. [2], [3]

Kā norādīts pētījumā[4], parasti Eiropas lielākajās pilsētās 90% infrastruktūras tiek piemērota iedzīvotāju pārvietošanai ar autotransportu, 27% – kājāmgājējiem un 13% – no pilsētas infrastruktūras aizņem riteņbraucējiem piemērota komfortabla infrastruktūra (Moudon&Lee, 2003). Saskaņā ar šo metodiku ir izveidots modelis, kas nosaka un analizē vides noteicošos faktorus apkaimes kājāmgājēju un riteņbraucēju iespēju piemērotības novērtēšanā. Modelis balstās uz savstarpējo mijiedarbību starp indivīda uzvedību un apkārtējo vidi. Saskaņā ar šo metodiku, Jaunciema gatve saņem iespējamo zemāko vērtējumu: nav izbūvēts veloceliņš, nav iespēja droši pārvietoties pa alternatīviem ceļiem (gājēju celiņiem, pa parkiem, pa meža takām u.c.) ar velosipēdu – 0 punktu.

Lai gan Transporta attīstības tematiskais plānojums paredz prioritāri veloceliņus izbūvēt ielās, kur visbiežāk notiek ceļu satiksmes negadījumi ar velobraucējiem un gājējiem, vēlamies norādīt, ka šādu negadījumu skaits uz Jaunciema gatves ir tik neliels, jo iedzīvotāji, izvērtējot savus riskus, atsakās no velotransporta izmantošanas un izvairās no pārvietošanās gar Jaunciema gatvi kājām. Un tas notiek zaļākajā Rīgas apkaimē! Trīsciema biedrība ir īstenojusi arī Trīsciema iedzīvotāju informatīvu kampaņu par drošas uzturēšanos uz ielas un izsniegusi iedzīvotājiem atstarotājus. Tā ka gājēju satiksme Jaunciema gatvē nav pārāk intensīva, saskaņā ar rekomendācijām veloinfrastruktūras attīstības īstenošanai vēlamies aicināt uzsākt darbu pie kopīga celiņa gājējiem un velobraucējiem izveidošanas kaut vai gar vienu ceļa malu.[5] Saprotot, ka Jaunciema gatves platums neļauj velosatiksmi organizēt uz brauktuves, tā ir jāorganizē ārpus brauktuves.[6]

Trīsciema biedrība jau vairākkārt ir uzrunājusi Rīgas domes atbildīgās struktūrvienības par gājēju pārejas un pieturvietas labiekārtošanu pieturā “Līgeri”. Rīgas domes Satiksmes departamenta 2015.gada 13.marta vēstuli Nr. DS-15-687-nd norāda, ka pieturvietas izbūvei nepieciešams būvprojekts un nav zināms, kad tā izstrādei tiks piešķirts finansējums. Savukārt 2017.gada 6.jūnija vēstulē Nr.DS-17-1496-nd norādīts, ka  “..pieturvietas projektēšanas darbi ir iekļauti Departamenta darbu plānā, savukārt, darbu plāns tiek realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam..”. Jaunciema gatves šķērsošana pie visām sabiedriskā transporta pieturvietām ir nepieciešama iedzīvotājiem, kuri dzīvo abās Jaunciema gatvēs pusēs. Transportlīdzekļu plūsma Jaunciema gatvē ir ievērojami palielinājusies un rīta stundās iedzīvotājiem nav iespējams paspēt uz autobusu, lai laikā ierastos mācību iestādē vai darbā, jo nav iespējams šķērsot Jaunciema gatvi intensīvās transporta plūsmas dēļ. Savukārt skolas vecuma bērniem, atgriežoties no skolas, ir bīstami šķērsot Jaunciema gatvi. Pie sabiedriskā autobusa pieturas “Kalēji” nepieciešams izveidot velo novietni, jo iedzīvotājiem līdz šai pieturai nākas mērot kājām vairākus kilometrus.

Iesniedzot šo projekta pieteikumu, Trīsciema biedrība ierosina apstiprināt projekta ideju un izstrādāt būvprojektu par šādu darbu veikšanu, iespēju robežās īstenojot projektēšanas darbu par visām norādītajām sadaļām vai vismaz daļēji :
1. Velo/gājēju celiņa izveidi 5.7 km garumā gar Jaunciema gatves vienu malu no sabiedriskā transporta pieturas Āliņģu iela līdz pieturai Jaunciema 1.šķērslīnija;

 1. Sabiedriskā transporta pieturu Zundagi, Pagrieziens uz Carnikavu, Langa, Līgeri, Niedru iela, Jaunciema gatve 233, Ziemeļblāzma labiekārtošanu, aprīkojot tās ar nojumēm, paaugstinājumiem, ceļa paplašinājumiem;
 2. Gājēju pāreju ierīkošanu pie sabiedriskā transporta pieturām Zundagi, Pagrieziens uz Carnikavu, Langa, Līgeri, Niedru iela, Jaunciema gatve 233, Ziemeļblāzma;
 3. Velo novietnes ierīkošana pie sabiedriskā transporta pieturas “Kalēji”.

 

Saprotot to, ka ielu un ceļu tīkla kvalitātes un pieejamības uzlabošanā nepieciešami ieguldījumi, ņemot vērā, ka velobraukšana kļūst arvien aktuālāka, savukārt Rīgā ir nepietiekami attīstīta velotransporta infrastruktūra[7], un veloceliņa izveidošana Trīsciemā, gar Jaunciema gatvi nav iekļauta Rīgas attīstības plānā 2014 – 2020.gadam, rosinām Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa rezultātu sasniegšanai plānotos līdzekļus izlietot projekta idejas saskaņošanas un projektēšanas darbiem. Trīsciema biedrības iesniegtā projekta apstiprināšanas gadījumā, saskaņā ar šī projektu konkursa finansējuma nosacījumiem, iepirkuma procedūra par visas Jaunciema gatves labiekārtošanas būvprojekta izstrādei būtu uzsākama uzreiz pēc projekta apstiprināšanas.

Norādām, ka projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

[1] Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam,

[2] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam, Rīcības virziens 5 Daudzveidīgas sporta iespējas. 39.lpp.

[3] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam, Rīcības virziens 5 Daudzveidīgas sporta iespējas. 43.lpp

[4] PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBU RAKSTUROJOŠO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UNPIEEJAMĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĂIJA RĪGAS APKAIMJU LĪMENĪ. 11.lpp https://www.google.com/search?q=Pils%C4%93tvides+att%C4%ABst%C4%ABbu+raksturojo%C5%A1o+pakalpojumu+kvalit%C4%81te+un+pieejam%C4%ABba+R%C4%ABgas+55+apkaim%C4%93s&rlz=1C1GCEU_enLV819LV819&oq=Pils%C4%93tvides+att%C4%ABst%C4%ABbu+raksturojo%C5%A1o+pakalpojumu+kvalit%C4%81te+un+pieejam%C4%ABba+R%C4%ABgas+55+apkaim%C4%93s&aqs=chrome..69i57.2175j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[5] Transporta attīstības tematiskais plānojums. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017. 56.lpp

[6] Transporta attīstības tematiskais plānojums. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 201751.lpp

[7] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam , PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 63.lpp

 

Izsaki savu viedokli par Rīgas attīstību turpmākajos septiņos gados!

Rīgas pašvaldība izstrādā Rīgas Attīstības plānu 2021.-2027.gadam. Lai process izskatītos demokrātisks, iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli, sniedzot atbildes uz 17 jautājumiem par iespējamiem pilsētas attīstības virzieniem. Jautājumi skar dažādas jomas: pilsētas infrastruktūru veselības aprūpi, izglītību, transporta sistēmu, ekoloģiju, ekonomiku u.c.

Būtiski šķiet tas, ka anketas beigās iespējams norādīt apkaimi, kuru respondents pārstāv, kā arī ir iespēja norādīt savu elektroniskā pasta adresi, kur rudenī saņemt aptaujas rezultātus. Cerams, ka dati atainos Trīsciema iedzīvotāju prioritātes un iesaistes intensitāti.

Anketa pieejama: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_tMKk7PhjdKiIlKk4JYdK3HHRfPVc6RNFUBHMyAN677NoRA/viewform

 

 

 

 

Mājdzīvnieku īpašniekiem Trīsciemā!

Veterinārārsts Sīgrens Bricis 20. un 21. aprīlī (Lieldienu laika sestdienā un svētdienā) plāno apmeklēt Trīsciemu.

Ja nepieciešams, lai ārsts apskata arī jūsu mājdzīvnieku – konsultē jūs par ārstēšanu, vakcinē, čipo, izraksta pasi u.tml., lūdzu, zvaniet dakterim un piesakiet mājas apmeklējumu pa tālruni 29237355.

Nenokavējiet!

Trīsciema biedrības valde

 

 

Lielā talka Trīsciemā!

Arī Trīsciemā sestdien, 27. aprīlī, tradicionāli notiks Lielā talka. Kopsim apkārtni Lapsukalna ielā un Rudzu ielā.

Talkotājiem maisu izdale pulksten 10.00 pie Bērnu laukuma Rudzu ielā un pie purviņa Lapsukalna ielā.

Pēc darba – kopīgs atpūtas pasākums pulksten 13.00 Bērnu laukumā ar “groziņiem” un idejām tuvākajiem pavasara pasākumiem.

Aicināti visi, kuri vēlas tīru un sakoptu apkārtni!

Trīsciema biedrības valde

Par Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  informē, ka no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim notiks Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Apspriešanas sanāksme notiks 28.03.2018. plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Materiāli elektroniski pieejami geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/

PAZIŅOJUMS

 

PAR RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA LĪDZ 2030. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

 

Apspriešanas termiņš: no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim.

 

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2039 „Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP2030 1. redakcijas publiskā apspriešana un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti aptuveni 2000 priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas. Priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti, sagatavojot RTP2030 pilnveidoto redakciju un precizējot SIVN Vides pārskatu.

Ar RTP2030 pilnveidoto redakciju un precizēto SIVN Vides pārskatu no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim var iepazīties:

–           interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/;

–           izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;

–           klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumenta risinājumus.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par risinājumiem.

Rakstiski priekšlikumi par RTP2030 pilnveidoto redakciju iesniedzami līdz 2019. gada 10. aprīlim:

 • elektroniski portālā geolatvija;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 10.04.2019.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
 • klātienē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā, 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

 

Nāc biedroties!

Trīsciemieši un citu Rīgas apkaimju iedzīvotāji, kuri vēlas uzlabot dzīvi savā apkārtnē, aicināti noskatīties īsfilmu, kas tapusi, uzsākot Trīsciema biedrības piektās darbības gadu. Filma veidota, lai parādītu mūsu apkaimes skaistumu, tās iedzīvotāju aktivitāti, aicinātu piebiedroties Trīsciema biedrības pasākumiem, kā arī rosinātu pārējās apkaimes rast vienojošu enerģiju savu interešu piepildīšanai. Īsfilma balstīta uz ticamiem faktiem, lomās – Trīsciema iedzīvotāji. Filma tapusi, izmantojot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas projektu finansējumu. Trīsciema biedrības valde pateicas visiem iesaistītajiem par atbalstu.

Mācāmies!

Februāra sākumā biedrības valde un aktīvākie biedri apguva efektīvas komunikācijas prasmes mācībās, ko vadīja SIA Triviums pasniedzēja M.Psych Ieva Vaine.

Mācībās apguvām, kā veiksmīgām uzrunāt savus sadarbības partnerus  – apkaimes iedzīvotājus, izmantojot daudzveidīgus saziņas veidus, kā arī, kā efektīvāk sazināties ar pašvaldību pārstāvjiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Mācības tika īstenotas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansēta projekta ietvaros.

 

Trīsciemieši, pušķojam priedīti!

 

Ziemassvētku kociņa pušķošanas pasākums Langas laivās – svētdien, 23. decembrī, pulksten 14.00.

Līdzi ņemam smukumu priedītei un gardumu sev, putniem un meža zvēriem.

Tiekamies!

 

Trīsciema biedrības valde

Foto: www.praktiski.lv

Lekcija par bioloģisko saimniekošanu

Pagājušajā vasarā biedrība aicināja Trīsciemiešus uz lekciju par bioloģisko saimniekošanu savā īpašumā. Tiem, kas nepiedalījās, kā arī tiem, kas piedalījās, piedāvājam ieskatīties lekcijas prezentācijā:

Diskusija ar mežsargu Trīsciemā

Papildināts 21.04.2018.

Mēžsargs Armands Čaune informēja par gaidāmajiem darbiem Trīsciema mežā – meža stigu uzaršanu, kā arī meža tīrīšanas (izlases cirtes) darbiem mežā. Aicināja iedzīvotājus izturēties saudzīgi pret mežu un nemest zemē pastaigas laikā izēsto un izdzerto produktu iepakojumus. Sausajā laikā īpaši uzmanīgi ievērot ugunsdrošības noteikumus, kā arī gadījumā, ja pamanāt, ka deg mežs, zvanīt 112 . Ziņojot par ugungrēku, ir svarīgi pēc iespējas precīzāk sniegt informāciju par ugunsgrēka vietu. Gaidot atbraucam ugunsdzēsējus, arī iedzīvotāji var palīdzēt ierobožot degšanas vietu, uzberot ugunij smiltis, protams, ievērojot piesardzību.

Trīsciema biedrība arī aicina, ikvienu pieliekties un pacelt zemē nomesto, iznest no meža un iemest savā atkritumu urnā. Novērots, ka visvairāk atkritumu rada alus un citu maza tilpuma alkoholisko dzērienu iepakojumi, kuru saturs, acīmredzot, beidzas meža vidū.

Lai vairotu Trīsciema iedzīvotāju zināšanas par apkaimes mežu, identificētu pastāvošās problēmas un izzinātu iespējas, Trīsciema biedrība piektdien, 23. martā, pulksten 19.00 rīko tikšanos ar apkaimes meža mežsargu Armandu Čaunu.

 

Tikšanās un diskusija norisināsies atpūtas bāzē “Langas laivas” (pie Jaunciema gatves un Carnikavas pagrieziena krustojuma). Uz sarunu un diskusiju aicināti Trīsciema iedzīvotāji. Pēc tikšanās ar mežsargu notiks biedrības biedru sapulce.

 

Trīsciema biedrības valde

 

 

 

Tikšanās Rīgas domes izpilddirekcijā

Papildināts 21.04.2018.

Rīgas Domes Ziemeļu rajona izpilddirekcijas pārstāvji apmeklēja Trīsciemu un tikās ar Trīsciema biedrības valdes priekšsēdētāju. Tikšanās iznākums – nekādi uzlabojumi tuvākajā laikā nav gaidāmi.

14.februārī notika Trīsciema un Berģu biedrību pārstāvju tikšanās ar Rīgas Domes izpilddirektoru Juri Radzeviču, Ziemeļu rajona izpildirekcijas direktora vietnieku Ediju Pelšu, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieku Mareku Gailīti un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Ingu Breikšu-Jefimcovu. Trīsciema biedrību pārstāvēja Normunds, Uģis un Ilva.
Tikšanās laikā varējām atkārtoti vērst pašvaldības pārstāvju uzmanību uz akūtajām infrastruktūras problēmām mūsu apkaimē: bedrainas un tumšas ielas, gājējiem un velobraucējiem nedraudzīgā Jaunciema gatve, apdraudējumi netraucētai piekļuvei mežam.
Izpilddirektors, komentējot mūsu apkaimi kā strauji augošu, atbalsta izteiktās pretenzijas un vienojas ar Pelša kungu par Ziemeļu rajona izpilddirekcijas un biedrības kopīgi sagatavotas vēstules nosūtīšanu Rīgas domes Satiksmes departamentam, par nepieciešamību veikt infrastruktūras uzlabošanas darbus.
Tikām rosināti turpmāk lūgumus un ierosinājumus adresēt Ziemeļu izpilddirekcijai, lai kopīgi tālāk tos nodotu atbilstošajai  struktūrvienībai. Tagad ceram sagaidīt brīdi, kad izpilddirekcija tiešām mūs uzrunās, lai vienotos par nepieciešamo darbu apjomu, kuru īstenošana protams varētu tikt uzsākta tikai nākamgad.
Līdz tam piedāvājam ieskatu atbildē, kas pirms dažām dienām tika saņemta par Lapsukalna ielas remontu: “Paskaidrojam, ka ielu brauktuvēm, kuras ir izbūvētas bez cietā seguma (asfaltbetona, bruģa), pie kurām pieder arī Lapsukalna iela, uzturēšanas darbu veikšanai tiek izvēlēts laiks (2017.gadā bija plānots oktobra mēnesis), kad brauktuvju segums būs pilnībā nožuvis, diemžēl laika apstākļi ieplānotos darbus veikt neļāva. Ielu brauktuvju segumi, kurus klāj peļķes un kuri ir piesātināti ar ūdeni, netiek greiderēti, jo šāda rīcība situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina. Arī materiāla papildināšana šādos apstākļos situāciju neuzlabo, jo jaunuzbērtais materiāls piesātinās ar ūdeni un transporta slodžu ietekmē strauji veidojas bedres un dubļi. Ielas seguma greiderēšanas darbi tiks veikti 2018.gada pavasarī, kad ielas segums būs pilnībā nožuvis visā nesošās kārtas biezumā”.
Tas, lai arī nozīmē, ka remonts iespējams netiks veikts nekad, protams netraucē šo ceļu kaisīt ar smiltīm slidenā laikā.
Vienlaikus bija patīkami iepazīties ar Berģu biedrības pārstāvjiem un dalīties pieredzē par jau paveiktajiem darbiem.

 

Publiskā apspriešana par Rīgas teritorijas plānojumu

 

Trīsciema biedrība iesniegusi priekšlikumus Rīgas pilsētas attīstības departamentam par Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam. Saņemtie un tālāk iesniegti iedzīvotāju priekšlikumi saistīti ar gājēju/veloceliņa izbūvi gar Jaunciema gatvi; brīvas pieejas Trīsciema mežam nodrošināšanu, esošās meliorācijas sistēmas pārdomātu pārbūvi. Priekšlikumos ietverti arī ierosinājumi par veloceliņa izveidi cauri Trīsciema mežam līdz Vecāķiem, peldvietas izveidi Ķīšezerā un vecās izgāztuves teritorijas sakārtošanu.

VienlaikusTrīsciema biedrība atbalsta arī Mangaļsalas iedzīvotājus un biedrību tās centienos izslēgt Daugavas abu krastu teritoriju (īpaši zemes gabalus ar kadastra nr. 0100 120 1523, 0100 120 0454, 0100 120 2575) no Rīgas Brīvostas lietošanā nodotās teritorijas un iekļaut to dabas parkā “Piejūra”. Video iespējams skatīt  https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.02.2018-4.-studija.id118095/ sākot no 14.min.

Paldies visiem, kas sniedza priekšlikumus gan Trīsciema biedrības Facebook vietnē, gan izmantoja saziņas iespējas mājaslapā.

 

 

 

 

 

 

Tikšanās Rīgas brīvostā

19.oktobrī Rīgas brīvosta pavēra savus vārtus vietējo apkaimju – Vecmīlgrāvja ( Vecmīlgrāvja attīstības biedrība ), Mangaļsalas, Trīsciema, Čiekurkalna, Sarkandaugavas (Sarkandaugavas attīstības biedrība)  biedrību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Tikšanās laikā Ostas policijas atbildīgie darbinieki sniedza informāciju par kontroles pasākumiem, kas tiek veikti kravu pārkraušanas laikā termināļos. Šis jautājums ir īpaši aktualizējies pēc šoruden konstatējām smakām Vecmīlgrāvī, kā arī nu jau labu laiku ierastajām smakām Mangaļos. Satraukumu rada arī minerālmēslu pārkraušanas rezultātā esošie minerālmēslu putekļu nosēdumi Mangaļsalā.

Ostas policijas pārstāvji skaidroja, kā pārkraušanas darbi tiek uzraudzīti. Pārkraušanas darbi tiek veikti tikai tām kravām, kuru pārkraušanai ir saņemta vajadzīgā atļauja. Ostas policija ir tiesīga pārtraukt kravu pārkraušanas procesu, ja tiek kontatēti pārkāpumi, un ziņo par to Valsts Vides dienestam.  Vadības pārstāvji norādīja, ka, ņemot vērā to, ka osta atrodas dzīvojamā rajonā, uzraudzības pasākumi tiek veikti arī ārpus ostas teritorijas. Lai to veiktu, ir iegādātas atbilstošas ierīces, kas mēra putekļu koncentrāciju gaisā, kā arī gāzes analizatori.

Tikšanās laikā bija iespēja apmeklēt vairākus pārkraušanas termināļus: PARS temmināli  http://www.parsterminal.lv/ , Woodison termināli http://www.woodison.lv/lv/ , B.L.B. Baltijas termināli. Termināļu vadība informēja par drošības pasākumiem, kas tiek veikti, lai novērstu videi un cilvēkiem kaitīga piesārņojuma izplatīšanos.

Jāsecina, ka termināļos redzētais liecina par to, ka kontrolei un uzraudzībai tiek pievērsta uzmanība atbilstoši esošajām iespējām un normatīvajiem aktiem. Tomēr tas ne vienmēr atbilst mūsdienīgai izpratnei par drošu vidi un iedzīvotāju komforta līmenim. Smakas ir traucējošas, lai gan tiek apgalvots, ka nekaitīgas. Ostas policijas pāstāvji apgalvoja, ka tiek izstrādāts pilotprojekts smaku mazināšanai un tas tiks izmēģināts vienā no termināļiem. Izmaksas smaku novēršanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai ir pārāk lielas, lai pašreizējie termināļu īpašnieki vēlētos tās veikt.

Rīgas brīvostas Ostas policija aicina iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un ziņot par konstatējām nepatīkajām smakām, zvanot uz diennakts tālruni  (+371) 67090777. Iedzīvotāju ziņojumi palīdz Ostas policijai operatīvāk atklāt smaku rašanās avotu.

Lai arī Trīsciems atrodas relatīvi tālāk no naftas un citu kravu pārkraušanas termināļiem, tomēr jāsecina, ka mums apkārt ir ļoti industriāls rajons, kurš turpina attīstīties.

Rudens talka

Pienācis laiks gadskārtējai rudens talkai, kuru plānojam 28. oktobrī no pulksten 10.30.

Pasākuma plāns: tiekamies pie bērnu laukuma, tad dodamies uz mežu (lielā stiga), ejam paralēli Rudzu ielai uz ziemeļiem, vācam atkritumus. Vietā pie Langas stāvkrasta pārejam otrā upes pusē un, turpinot vākt dažādas drazas, ejam pa pastaigu taku uz Langas laivām, kur sarīkosim kopīgu pasēdēšanu.

Maisi būs, līdzi jāņem groziņš pēctalkas pasēdēšanai.

Gaidīti visi aktīvie un pasīvie trīsciemieši!

Vairāk info pa tālr. 29436526 (Normunds)

Image may contain: sky, tree, plant, cloud, outdoor and nature

 

 Gājēju pāreja, Ligeru pietura un apgaismojums Trīsciemā

Rīgas Domei bija nepieciešami 2 mēneši, lai sagatavotu atbildi Trīsciema iedzīvotājiem par satiksmes drošību un apkaimes labiekārtošanu. Un atbilde ir pienākusi īstajā laikā – tieši pēc pašvaldību vēlēšanām, tā teikt, lai lieki  nejauktu prātus 158. vēlēšanu iecirkņa balsotājiem.

Lūk vēstules saturs:

 

“Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk Departaments) saņēma un izskatīja Jūsu vēstuli par satiksmes organizāciju Jaunciema gatvē pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Ligeri”.

Attiecībā uz gājēju pārejas ierīkošanu informējam, ka atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk CSN) 289.punktā noteiktajam – gājēju pārejas tiek projektētas tikai atbilstoši valsts standarta LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” (turpmāk LVS 190-10) prasībām. Savukārt, LVS 190-10 nosaka pie kādas gājēju un transportlīdzekļu plūsmas intensitātes gājēju pārejas tiek ierīkotas un kāda veida gājēju pāreju nepieciešams veidot. Informējam, ka Departaments šā gada 24.aprīlī laika posmā no 13.00 līdz 18.00 un 25.aprīlī laika posmā no 8.00 līdz 13.00 veica satiksmes intensitātes skaitīšanu Jaunciema gatvē pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Ligeri”. Lielākais fiksētais gājēju skaits bija 6 gājēji stundā. Atbilstoši LVS 190-10 minimālais gājēju skaits pie kura ierīko gājēju pāreju ir 50 gājēji stundā. Ņemot vērā iepriekš minēto Departaments nevar atbalstīt gājēju pārejas ierīkošanu Jaunciema gatvē pie sabiedriskā transporta pieturvieta “Ligeri”. Papildus informējam, ka ielas šķērsošana jāveic atbilstoši CSN. Savukārt, attiecībā uz CSN neievērošanu informējam, ka CSN ievērošanas kontrole ir policijas pārziņā.

Attiecībā uz pieturvietas “Ligeri” pārbūvi virzienā uz Carnikavu informējam, ka pieturvietas projektēšanas darbi ir iekļauti Departamenta darbu plānā, savukārt, darbu plāns tiek realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam un ja nerodas tehniska rakstura šķēršļi. Ņemot vērā iepriekš minēto Departaments nevar precīzi prognozēt iespējamo pieturvietas projektēšanas uzsākšanas datumu.

Kā jau minēts 20.02.2017 vēstulē Nr.DS-17-503-nd lielākā daļa zemesgabalu uz kuriem ir izvietotas Lapsukalna iela, Rudzu iela un Kalmju iela pieder dažādām privātpersonām.  Ielas izbūvi par pašvaldības līdzekļiem ir iespējams veikt tad, ja zemes gabali ielas trasē pilnībā pieder pašvaldībai. Zemes gabalu atsavināšanas procedūra ielas trasē ir ilgstoša un atkarīga no pašvaldības finanšu iespējām. Šobrīd finanšu līdzekļi tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu īstenošanai, uzsākto maģistrālo ielu izbūves projektu pabeigšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu ielu (ar būtisku gājēju, transportlīdzekļu intensitāti, sabiedriskā transporta kustību u.tml.) pārbūvei un izbūvei. Departamenta rīcības plānā 2014.-2020.gadam  nav paredzētas Lapsukalna ielas, Rudzu ielas un Kalmju ielas projektēšana un izbūve.”

 

 

Nūjošana Trīsciemā!

28.maijā plkst.11:00,  pie rotaļu un sporta laukumiņa Rudzu ielā notiks izglītojošs un praktisks pasākums par nūjošanu. Pasākumu vadīs nūjošanas intruktore Ineta Mežule. Pasākumā tiks aktualizēts veselīga dzīvesveida nozīmīgums, paplašinātas apkaimes iespējas sporta aktivitāšu īstenošanā, kā arī rosināta iedzīvotāju iesaistīšanās nūjošanas popularizēšanā.

Pēc nodarbībām ( apmēram divas stundas) turpat bērnu laukumā varēsim atspirdzināties ar veselīgiem dzērieniem, kaut ko uzkost un draudzīgi komunicēt.

Lūdzu pieteikties tos, kuriem nav nūju ( zināmu daudzumu varēsim nodrošināt).
Info tel.29436526

Pasākums tiks īstenots Rīgas domes Izglītības. kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros īstenotajā projektā “Trīsciema iedzīvotāju pilsoniskās iesaistīšanās veicināšana”.

 Aicinām visus piedalīties!

Trīsciema biedrība

Maija trešajā nedēļā notiks 2 pasākumi  redzesloka paplašināšanai:

18.maijā plkst.18:30, turpinot aktivitātes par drošību uz ceļa, notiks informatīvs pasākums par neatliekamās palīdzības sniegšanu. Pasākumu vadīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciāliste Vineta Reine. Pasākums notiks Lapsukalna ielā 6. Lūdzam dalībniekus pieteikties Ilvai, zvanot uz tel.nr. 28322553

19.maijā plkst.18.30 Langas laivās notiks tikšanās ar Aivaru Jakoviču, kas ir grāmatu “Rīgas piejūra” autors. Iecerēts gan vairāk uzzināt par Trīsciema apkaimi, gan dalīties savās zināšanās. Vairāk informācijas jautāt Normundam, tel. 29436526.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Aicinām būt aktīviem un iesaistīties!

Trīsciema biedrība

Baltā galdauta svētki

Ceturtdien, 4.maijā, pulksten 12:00 Trīsciema identitātes centrā pie rotaļu laukuma Rudzu ielas sākumā.

Kopīgi sportosim, muzicēsim, mielosimies un plānosim ērtāku Trīsciemu mums visiem.

Trīsciema svētku dalībnieki – arī no visām kaimiņu apkaimēm – aicināti piedalīties galda klāšanā arī ar savu pienesumu.

Vairāk informācijas – Normunds Ceipe, 29436526

 Svētkus rīko Trīsciema biedrība.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 

 

Lielā talka – arī Trīsciemā!

Ierašanās pēc maisiem 22.aprīlī no 10:00 – 10:30:

 • Rudzu ielā pie bērnu laukuma un ziņojumu dēļa;
 •   Pie ziņojumu dēļa Līgeru pieturā

Turpat notiks arī darbu sadalīšana.

Rudzu ielā talkotājiem lūgums paņemt līdzi darbarīkus bērnu laukuma attīrīšanai no krūmiem, apkārtnes uzpošanai, cimdus, labu garastāvokli un kādu gardumu. Pēc talkas kopīga sadraudzība bērnu laukumā!

Attēls: www.talkas.lv

 

Par Līgeru pieturu un gājēju pāreju

20.aprīļa Trīsciema iedzīvotāju tikšanās ar Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvi ir notikusi. Satiksmes departamenta pārstāvis tika informēts par gājēju pārejas nepieciešamību, esošās pieturas nepiemērotību lietošanai, kā arī par Trīsciema ielu slikto stāvokli. No saņemtajām atbildēm var secināt, ka situācija tuvākajā laikā diezin vai uzlabosies, jo finansējuma neesot. Lai izvērtētu gājēju pārejas nepieciešamību, notiks atkārtota gājēju intensitātes skaitīšana (lai ierīkotu pāreju, stundā iela jāšķērso 50 gājējiem), kas Jaunciema gatves gadījumā protams nebūs pietiekama. Savukārt, lai iekārtotu pieturu, nepieciešams būvprojekts, kura saskaņošana ilgst gadu.

Tomēr jāturpina būt neatlaidīgiem un par savām vajadzībām arvien jāatgādina!

Kā pašreizējās situācijas pagaidu risinājumu pasākuma dalībnieki saņēma un arī saviem ģimenes locekļiem aiznesa Trīsciema biedrības sarūpētos atstarotājus, kuru izgatavošana līdzfinansēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Paldies visiem, kas piedalījās!

 

Esi zinošs uz ceļa!

20.aprīlī no pkst.18:00-19:00 Valsts Policijas tēls Runcis Rūdis gaidīs Trīsciema iedzīvotājus, lai pārrunātu drošības pasākumus, kas jāievēro gājējiem, pārvietojoties pa Jaunciema gatvi. Pasākuma dalībnieki saņems atstarotājus, kas palīdzēs viņiem būt redzamākiem gan uz Jaunciema gatves, gan uz neapgaismotajām Trīsciema ielām.

Pasākumā aicināti piedalīties gan bērni, gan pieaugušie. Aicinām informēt par pasākumu kaimiņus, kuri nav sociālo tīklu lietotāji. Pasākums notiks Rudzu ielā Trīsciema identitātes centrā.

Pasākums tiek īstenots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas fonda programmas projekta “Trīsciema iedzīvotāju pilsoniskās iesaistīšanās veicināšana” ietvaros.

 

Par Trīsciema meža saudzēšanu

Tie Trīsciema iedzīvotāji, kuru mājas atrodas tuvāk mežam, kā arī tie, kas mežā pastaigājas, ir novērojuši, kādu postījumu mežam nodara motobraucēji.

Trīsciema biedrība ir telefoniski un rakstiski sazinājusies ar Latvijas Motosporta federāciju (LaMSF) un aicinājusi informēt motobraucējus par biedrības

 • lūgumu saudzēt Trīsciema kāpu zonas seno mežu,
 • nodomiem meža postītājus saukt pie Latvijas valsts tiesību aktos noteiktās atbildības, tostarp kriminālatbildības.

LaMSF mūsu lūgumu uztvēra izprotoši un no savas puses lūdza biedrības biedrus un Trīsciema iedzīvotājus piefiksēt kāpu izbraukātāju motorizēto transportlīdzekļu starta numuru. Starta numurs tiek piešķirts uz visu sezonu, un ar šī numura palīdzību LaMSF solīja identificēt vainīgās personas, vērsties tieši pie meža izbraukātājiem, kā arī šo personu kontaktinformāciju nodot mums.

Motocikli tiek apzīmēti arī ar valsts reģistrācijas numuru. Tā piefiksēšana, nododot datus tiesībsargājošajām iestādēm, arī var palīdzēt vainīgo identificēšanā un saukšanā pie atbildības.

Saprotams, šis ieteikums “strādās” tikai tad, ja transportlīdzekļi tiešām būs apzīmēti ar vienu vai citu numerāciju. Pretējā gadījumā uzvarēs tas, kuram lielāki zirgspēki vai ātrākas kājas.

Lai mūsu mežam mierīga vasara un motobraucēji parāda savus sasniegumus sporta trasēs!

Attēls: http://www.autoskola-presto.com

22.martā ir saņemta LaMSF ģenerālsekretāra Kaspara Kuļikova ziņa par to, ka Trīsciema biedrības vēstule ir pārsūtīta komisijām un biedriem ar aicinājumu aizsargāt mežu, kāpu, jaunaudžu, lauksaimniecības un citas teritorijas un ceļu infrastruktūru un braukt atbildīgi, ievērojot arī iedzīvotāju intereses.
LaMSF atbalsta pārkāpēju saukšanu pie Latvijas tiesību aktos paredzētās atbildības par meža postīšanu. Saistīto jautājumu izskatīšana tiks iekļauta LaMSF jaunā Prezidija darba kārtībā un lēmumi tiks publicēti LaMSF mājas lapā.

 

 

Apgaismojums Trīsciemā

Ziemas laiks ir pārbaudījums mums – trīsciemiešiem: uz ielas viss satumst vienlaikus ar dabā noteikto. Esam palikuši gandrīz vienīgā apkaime Rīgā, kurā nav apgaismojuma. Pieejamā informācija liecina, ka vēl tāds pats liktenis ir Kleistos. Vēstule Rīgas domes pašvaldības aģentūrai par nepieciešamību ierīkot apgaismojumu tika iesniegta jau 2015.gadā, uz ko saņēmām atbildi, ka  apgaismojuma ierīkošana Trīsciema galvenajās ielās ir paredzēta līdz 2017.gadam, ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums. Ja vien ne maģiskais teikuma noslēgums, tad jau būtu diezgan cerīgi. Ir pienācis 2017.gads. Kā redzam, nekāda rīcība no aģentūras puses nav sekojusi, kaut gan apgaismojuma izbūve apkaimes galvenajās ielās bija paredzēta arī aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā 2014.-2016.gadam.  Vienlaikus pieejamā informācija liecina, ka arī aģentūras iepirkumu plānā 2017.gadam nav iekļauta jauna apgaismojuma izbūve.  Trīsciema biedrības valde 2017.gada sākumā nosūtīja vēstuli Rīgas domes Satiksmes departamentam un aģentūrai ar lūgumu skaidrot, vai apgaismojuma izveide Trīsciemā ir iekļauta turpmākajās prioritātēs.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” 2017.gada janvāra beigās informē, ka apgaismojuma izbūve Trīsciemā ir iekļauta Aģentūras prioritāro objektu sarakstā. Patlaban ir sagatavota darbu un materiālu izmaksu tāme apgaismojuma ierīkošanai Trīsciema apkaimes galvenajās Lapsukalna, Rudzu un Kalmju ielās. Tāme paredzēta iesniegšanai  Rīgas domē atbilstoša finansējuma nodrošinājumam. Aģentūra sola, ka līdz ar nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu apgaismojuma izbūve tiks uzsākta nekavējoties. Visus darbus veiks Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” ar tās rīcībā esošo personālu un specializēto tehniku bez apakšuzņēmēju piesaistīšanas.

Diemžēl 20.februārī saņemtā vēstule no Rīgas Domes Satiksmes departamenta vēsta, ka departamenta rīcības plānā 2014.-2020.gadam nav paredzēta Lapsukalna ielas, Rudzu ielas un Kalmju ielas projektēšana un izbūve.

 

Iespēja jauniem darbiem Trīsciemā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir izsludinājis Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas  interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Vairāk informācijas http://www.iksd.riga.lv/public/81350.html .

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir EUR 2 500,00. Projekta īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2017. līdz 31.05.2017.

Tā kā projekta iesniegums jāiesniedz līdz 31.janvārim, Trīsciema biedrības valde aicina trīsciemiešus nākamās nedēļas laikā iesūtīt idejas kopīgiem pasākumiem uz e-pasta adresi trisciema.biedriba@inbox.lv  vai sazināties ar biedrības valdi.

Priekšlikumu Trīsciema attīstībai apkopojums

 

Pateicamies apkaimes iedzīvotājiem par atsaucību, esam saņēmuši vairākus priekšlikumus Trīsciema attīstībai.

Lielais vairākums respondentu vēlas, lai tiktu uzlabota Trīsciema infrastruktūra: uzturēti kārtībā ceļi, nodrošināts ielu apgaismojums. Trīsciema iedzīvotājus uztrauc arī satiksmes drošība, un daudzkārt ir izteikta vajadzība pēc gājēju pārējām uz Jaunciema gatves, kā arī veloceliņa vajadzības no Jaunciema uz Vecmīlgrāvi. Atbildēs ir minēta nepieciešamība iztīrīt Langu, lai nodrošinātu tās vienmērīgu tecēšanu, kā arī ierosinājums izveidot trasi motokrosam.

Kā problēma ir minēta kārtības uzturēšana Trīsciemā, ko traucē trokšņošana naktīs, meža izbraukāšana un ātruma pārsniegšana Trīsciema apkaimes ielās.

Paši iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties vides sakopšanas talkās, kā arī palīdzībā vecākiem cilvēkiem viņu īpašuma sakopšanā. Ir izteikta interese organizēt un piedalīties sporta pasākumos.

Idejas iedzīvotāju saliedēšanas sakarā ir ļoti atšķirīgas. Kaut arī daļa viedokļu neliecina par interesi iesaistīties šādos pasākumos, ir saņemtas arī idejas rīkot Trīsciema kaimiņu dienu, talkas, sacensības.

Trīsciema biedrība saka paldies visiem, kuri veltīja savu laiku, lai atbildētu uz anketas jautājumiem! Aptaujas atbildēs ir ierosmes, ko varam īstenot saviem – apkaimes iedzīvotāju spēkiem.

Lai satiktos ar aptaujas aizpildītājiem un detalizētāk apspriestu idejas, aicinām visus uz Trīsciema priedītes pušķošanas pasākumu Langas laivās pirmdien, 26.decembrī, plkst. 12.00.

Aptauja!!!

 

Vai tev ir idejas, kā kopā padarīt dzīvi Trīsciemā ērtāku, drošāku un interesantāku? Lūdzu, uzraksti par to šajā anketā www.visidati.lv/aptauja/1232594814/

Projekts

No 2016.gada 18.augusta līdz 2016.gada 30.novembrim tika īstenots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sabiedrības integrācijas programmas

finansēts projekts

„Trīsciema apkaimes sabiedrības saliedēšana”

Nr.DIKS-16-2348-lī

Projekta laikā padarītais:

 1. Trīsciema interneta vietnes izveidošana
Ziņas par to, ko vēlaties publicēt Trīsciema biedrības vietnē, lūdzu, sūtiet uz adresi:

trisciema.biedriba@inbox.lv !

 1. Informatīva stenda izvietošana pie Ligeru pieturas
Lūdzu, izmantojiet stendu Trīsciema iedzīvotājiem svarīgas informācijas izvietošanai!
 1. Trīsciema identitātes centra/bērnu un jauniešu sporta laukuma pilnveidošana Rudzu ielā pie Langas.
Aicinām izmēģināt izveidoto vingrošanas kompleksu!

 

 

 

Centra iekārtošana

2016.gada 29.oktobrī turpinājās identitātes centra iekārtošana. Tika grābtas lapas, līdzināta grants, uzstādīts vingrošanas rīku komplekss jauniešiem un pieaugušajiem.

 

3ciema biedrības izveidotais laukums

3ciema laukums

3ciema laukums

 

Uzmanību!

Aicinām saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un ievērot, ka

 • Trīsciema mežā ir aizliegts pārvietoties ar transportlīdzekļiem (motocikliem, automašīnām, kvadracikliem), par ko liecina zīmes pie ieejas mežā.
 • Mežā un citās koplietošanas vietās ir aizliegts izmest atkritumus. Trīsciemā katras mājas īpašniekam pieder savs atkritumu konteiners un kopējas atkritumu savākšanas vietas nav.
 • Aizliegts mežā dedzināt zāli, sūnas, kurināt ugunskurus, nodarīt jebkādu kaitējumu dabai.

 

NVO pieredzes apmaiņas konference

gada 28. septembrī biedrības “Trīsciema biedrība” valdes loceklis Uģis Ieviņš piedalījās Rīgas apkaimju NVO pieredzes apmaiņas konferenci, kas notika NVO namā.

 

Konferences mērķis bija aktivizēt apkaimju kustību un sadarbību starp pašvaldības un apkaimju biedrību pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem, tādējādi uzlabojot pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties ar Rīgas domes atbalsta veidiem apkaimēm. Tie ir – finansējums

1) forumu rīkošanai – lai apspriestu kādas pilsētas aktivitātes (1000EURi – 5% līdzfinansējums)

2) sabiedrības integrācijai (tas, ko izmantojam šobrīd) – turpmāk 4X gadā.

Pašvaldības un apkaimju iedzīvotāju sadarbības iespējām tiek piedāvāts izmantot telpas NVO namā biedrības pasākumu īstenošanai.

Konferences laikā bija iespēja uzklausīt trīs biedrību pārstāvjus:

Hāgenskalna komūna – biedrus vieno kultūras jautājumi. Informācijai:

http://www.facebook.com/hagenskalnakomuna


Bieriņi – rīko sporta svētkus;
Mežparka attīstības biedrība – (ideoloģiski vistuvākā Trīsciema biedrībai) cīnās par vides sakopšanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu – http://www.mezaparks.eu/

 

Ugunsgrēki!

Trīsciems ir mežiem visbagātākā Rīgas apkaime, bet tas tā var nebūt vienmēr. 2016.gadā mežā, kas atrodas starp Jaunciema gatvi un dzelzceļa līniju Rīga – Vecāķi notikuši vairākkārtēji ugunsgrēki. Visvairāk meža ugunsgrēku ir noticis tieši Lapsukalna ielas tuvumā. Pēc biedrības rīcībā esošām ziņām 2016. pavasarī vien ir notikuši 9 ugunsgrēki un bija dienas, kad ugunsdzēsēji un vietējie iedzīvotāji devās glābt mežu vairākas reizes dienā. Ņemot vērā šo satraucošo tendenci 2016.gada maijā notika Trīsciema iedzīvotāju tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas, Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta un SIA Rīgas Meži pārstāvjiem, lai izrunātu radušos situāciju un rastu risinājumus stāvokļa noregulējumam.


Tikšanās laikā puses vienojās, ka meža uzraudzībai sausajā laikā jāpievērš pastiprināta uzmanība. Pašvaldības policijas pārstāvis solīja organizēt policijas patruļas reidus mežā. SIA Rīgas Meži sagādāja informatīvas zīmes par aizliegumu mežā braukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem. Zīmes Trīsciema iedzīvotāji izvietoja pie iebrauktuvēm mežā un lūdz visus tās ievērot un saudzīgi izturēties pret šo skaisto piejūras mežu.